Anybody

字体预览:Anybody

::字体字符

字体字符: Anybody

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
Anybody-Black.otf 73 KB OpenType
Anybody-BlackItalic.otf 76 KB OpenType
Anybody-Bold.otf 78 KB OpenType
Anybody-BoldItalic.otf 81 KB OpenType
Anybody-CondensedBlack.otf 75 KB OpenType
Anybody-CondensedBlackItalic.otf 78 KB OpenType
Anybody-CondensedBold.otf 77 KB OpenType
Anybody-CondensedBoldItalic.otf 80 KB OpenType
Anybody-CondensedExtraBold.otf 77 KB OpenType
Anybody-CondensedExtraBoldItalic.otf 81 KB OpenType
Anybody-CondensedExtraLight.otf 76 KB OpenType
Anybody-CondensedExtraLightItalic.otf 79 KB OpenType
Anybody-CondensedItalic.otf 80 KB OpenType
Anybody-CondensedLight.otf 76 KB OpenType
Anybody-CondensedLightItalic.otf 79 KB OpenType
Anybody-CondensedMedium.otf 76 KB OpenType
Anybody-CondensedMediumItalic.otf 80 KB OpenType
Anybody-CondensedRegular.otf 76 KB OpenType
Anybody-CondensedSemiBold.otf 77 KB OpenType
Anybody-CondensedSemiBoldItalic.otf 81 KB OpenType
Anybody-CondensedThin.otf 72 KB OpenType
Anybody-CondensedThinItalic.otf 76 KB OpenType
Anybody-ExpandedBlack.otf 77 KB OpenType
Anybody-ExpandedBlackItalic.otf 79 KB OpenType
Anybody-ExpandedBold.otf 80 KB OpenType
Anybody-ExpandedBoldItalic.otf 81 KB OpenType
Anybody-ExpandedExtraBold.otf 79 KB OpenType
Anybody-ExpandedExtraBoldItalic.otf 82 KB OpenType
Anybody-ExpandedExtraLight.otf 78 KB OpenType
Anybody-ExpandedExtraLightItalic.otf 81 KB OpenType
Anybody-ExpandedItalic.otf 82 KB OpenType
Anybody-ExpandedLight.otf 79 KB OpenType
Anybody-ExpandedLightItalic.otf 81 KB OpenType
Anybody-ExpandedMedium.otf 79 KB OpenType
Anybody-ExpandedMediumItalic.otf 82 KB OpenType
Anybody-ExpandedRegular.otf 79 KB OpenType
Anybody-ExpandedSemiBold.otf 79 KB OpenType
Anybody-ExpandedSemiBoldItalic.otf 82 KB OpenType
Anybody-ExpandedThin.otf 75 KB OpenType
Anybody-ExpandedThinItalic.otf 79 KB OpenType
Anybody-ExtraBold.otf 79 KB OpenType
Anybody-ExtraBoldItalic.otf 81 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedBlack.otf 72 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedBlackItalic.otf 74 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedBold.otf 77 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedBoldItalic.otf 79 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedExtraBold.otf 79 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedExtraBoldItalic.otf 81 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedExtraLight.otf 78 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedExtraLightItalic.otf 80 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedItalic.otf 81 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedLight.otf 77 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedLightItalic.otf 79 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedMedium.otf 75 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedMediumItalic.otf 77 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedRegular.otf 80 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedSemiBold.otf 79 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedSemiBoldItalic.otf 81 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedThin.otf 71 KB OpenType
Anybody-ExtraExpandedThinItalic.otf 74 KB OpenType
Anybody-ExtraLight.otf 76 KB OpenType
Anybody-ExtraLightItalic.otf 80 KB OpenType
Anybody-Italic.otf 81 KB OpenType
Anybody-Light.otf 77 KB OpenType
Anybody-LightItalic.otf 80 KB OpenType
Anybody-Medium.otf 77 KB OpenType
Anybody-MediumItalic.otf 79 KB OpenType
Anybody-Regular.otf 78 KB OpenType
Anybody-SemiBold.otf 78 KB OpenType
Anybody-SemiBoldItalic.otf 81 KB OpenType
Anybody-Thin.otf 72 KB OpenType
Anybody-ThinItalic.otf 75 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedBlack.otf 66 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedBlackItalic.otf 71 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedBold.otf 69 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedBoldItalic.otf 78 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedExtraBold.otf 71 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedExtraBoldItalic.otf 80 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedExtraLight.otf 68 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedExtraLightItalic.otf 77 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedItalic.otf 77 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedLight.otf 67 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedLightItalic.otf 75 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedMedium.otf 67 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedMediumItalic.otf 74 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedRegular.otf 69 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedSemiBold.otf 70 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedSemiBoldItalic.otf 79 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedThin.otf 61 KB OpenType
Anybody-UltraCondensedThinItalic.otf 69 KB OpenType

::字体信息

许可类型: 公共领域、GPL、OFL
字体作者: https://github.com/Etcetera-Type-Co/Anybody
相关链接: etcetera type
字体标签: 无衬线免费商用
下载次数: 530 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Anybody 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

close
使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
如果您使用以上嵌入选项,希望您标注我们的网站链接。
字体预览

::您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。