Dosis

字体预览:Dosis

::字体字符

字体字符: Dosis

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
Dosis-Light.ttf 165 KB TrueType
Dosis-Medium.otf 57 KB OpenType
Dosis-ExtraBold.ttf 177 KB TrueType
Dosis-ExtraLight.ttf 160 KB TrueType
Dosis-ExtraBold.otf 56 KB OpenType
Dosis-ExtraLight.otf 56 KB OpenType
Dosis-Medium.ttf 170 KB TrueType
Dosis-Bold.otf 58 KB OpenType
Dosis-Book.ttf 151 KB TrueType
Dosis-Book.otf 58 KB OpenType
Dosis-Bold.ttf 154 KB TrueType
Dosis-SemiBold.ttf 172 KB TrueType
Dosis-Light.otf 57 KB OpenType
Dosis-SemiBold.otf 57 KB OpenType

::字体信息

许可类型: 公共领域、GPL、OFL
字体作者: Pablo Impallari
相关链接: http://www.impallari.com
字体标签: 谷歌粗黑无衬线圆角纤细现代免费商用
下载次数: 5595 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Dosis 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

close
使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
如果您使用以上嵌入选项,希望您标注我们的网站链接。
字体预览

::您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。