Fira Sans Condensed

字体预览:Fira Sans Condensed

::字体字符

字体字符: Fira Sans Condensed

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
firasanscondensed-medium.otf 87 KB OpenType
firasanscondensed-thin.otf 85 KB OpenType
firasanscondensed-four.otf 87 KB OpenType
firasanscondensed-heavyitalic.otf 90 KB OpenType
firasanscondensed-regular.otf 85 KB OpenType
firasanscondensed-extrabold.otf 88 KB OpenType
firasanscondensed-book.otf 85 KB OpenType
firasanscondensed-hairitalic.otf 86 KB OpenType
firasanscondensed-semibold.otf 87 KB OpenType
firasanscondensed-light.otf 85 KB OpenType
firasanscondensed-twoitalic.otf 84 KB OpenType
firasanscondensed-ultralight.otf 85 KB OpenType
firasanscondensed-fouritalic.otf 86 KB OpenType
firasanscondensed-extralightitalic.otf 86 KB OpenType
firasanscondensed-lightitalic.otf 86 KB OpenType
firasanscondensed-hair.otf 84 KB OpenType
firasanscondensed-eight.otf 84 KB OpenType
firasanscondensed-two.otf 86 KB OpenType
firasanscondensed-bolditalic.otf 89 KB OpenType
firasanscondensed-ultralightitalic.otf 86 KB OpenType
firasanscondensed-extrabolditalic.otf 90 KB OpenType
firasanscondensed-heavy.otf 89 KB OpenType
firasanscondensed-ultra.otf 88 KB OpenType
firasanscondensed-mediumitalic.otf 88 KB OpenType
firasanscondensed-semibolditalic.otf 88 KB OpenType
firasanscondensed-eightitalic.otf 86 KB OpenType
firasanscondensed-thinitalic.otf 86 KB OpenType
firasanscondensed-italic.otf 87 KB OpenType
firasanscondensed-bold.otf 88 KB OpenType
firasanscondensed-ultraitalic.otf 89 KB OpenType
firasanscondensed-extralight.otf 85 KB OpenType
firasanscondensed-bookitalic.otf 87 KB OpenType

::字体信息

许可类型: 公共领域、GPL、OFL
字体作者: Mozilla
相关链接: https://github.com/mozilla/fira
字体标签: 粗壮粗黑无衬线倾斜纤细免费商用
下载次数: 613 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Fira Sans Condensed 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

close
使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
如果您使用以上嵌入选项,希望您标注我们的网站链接。
字体预览

::您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。