Gen Jyuu Gothic X

字体预览:Gen Jyuu Gothic X

::字体字符

字体字符: Gen Jyuu Gothic X

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
GenJyuuGothicX-Monospace-ExtraLight.ttf 10 MB TrueType
GenJyuuGothicX-ExtraLight.ttf 10 MB TrueType
GenJyuuGothicX-P-Heavy.ttf 11 MB TrueType
GenJyuuGothicX-Monospace-Normal.ttf 10 MB TrueType
GenJyuuGothicX-P-Light.ttf 10 MB TrueType
GenJyuuGothicX-Monospace-Heavy.ttf 11 MB TrueType
GenJyuuGothicX-Regular.ttf 10 MB TrueType
GenJyuuGothicX-Heavy.ttf 11 MB TrueType
GenJyuuGothicX-P-Normal.ttf 10 MB TrueType
GenJyuuGothicX-P-Bold.ttf 11 MB TrueType
GenJyuuGothicX-P-Medium.ttf 11 MB TrueType
GenJyuuGothicX-Medium.ttf 11 MB TrueType
GenJyuuGothicX-Light.ttf 10 MB TrueType
GenJyuuGothicX-Normal.ttf 10 MB TrueType
GenJyuuGothicX-Bold.ttf 11 MB TrueType
GenJyuuGothicX-Monospace-Light.ttf 10 MB TrueType
GenJyuuGothicX-Monospace-Medium.ttf 11 MB TrueType
GenJyuuGothicX-P-ExtraLight.ttf 10 MB TrueType
GenJyuuGothicX-Monospace-Regular.ttf 10 MB TrueType
GenJyuuGothicX-Monospace-Bold.ttf 11 MB TrueType
GenJyuuGothicX-P-Regular.ttf 10 MB TrueType

::字体信息

许可类型: OFL
字体作者: jikasei
相关链接: http://jikasei.me/
字体标签: 日文非拉丁文中日韩免费商用
下载次数: 167 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Gen Jyuu Gothic X 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
字体预览

您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。