Grandi

字体预览:Grandi

::字体字符

字体字符: Grandi

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
GrandiBlackItalic_PERSONAL_USE.ttf 72 KB TrueType
GrandiLight_PERSONAL_USE.ttf 112 KB TrueType
GrandiMedium_PERSONAL_USE.ttf 97 KB TrueType
GrandiBoldItalic_PERSONAL_USE.ttf 81 KB TrueType
GrandiBold_PERSONAL_USE.ttf 93 KB TrueType
GrandiThinItalic_PERSONAL_USE.ttf 73 KB TrueType
GrandiThin_PERSONAL_USE.ttf 107 KB TrueType
GrandiLightItalic_PERSONAL_USE.ttf 83 KB TrueType
GrandiMediumItalic_PERSONAL_USE.ttf 85 KB TrueType
GrandiBlack_PERSONAL_USE.ttf 82 KB TrueType

::字体信息

许可类型: 个人免费使用
字体作者: Måns Grebäck
相关链接: http://www.aringtypeface.com
字体标签: 无衬线
下载次数: 569 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Grandi 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

close
使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
如果您使用以上嵌入选项,希望您标注我们的网站链接。
字体预览

::您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。