Italo

字体预览:Italo

::字体字符

字体字符: Italo

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
ITALO_light_italic.otf 181 KB OpenType
ITALO_light.otf 169 KB OpenType
ITALO_regular.ttf 236 KB TrueType
ITALO_regular_italic.otf 197 KB OpenType
ITALO_regular_italic.ttf 210 KB TrueType
ITALO_medium_italic.otf 193 KB OpenType
ITALO_light.ttf 411 KB TrueType
ITALO_regular.otf 185 KB OpenType
ITALO_light_italic.ttf 367 KB TrueType
ITALO_medium_italic.ttf 206 KB TrueType
ITALO_medium.otf 178 KB OpenType
ITALO_medium.ttf 247 KB TrueType

::字体信息

许可类型: 个人免费使用
字体作者: Antipixel
相关链接: http://www.antipixel.com.ar/
字体标签: 可爱友好非正式狭窄瘦高无衬线倾斜纤细手写手写体
下载次数: 333 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Italo 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

close
使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
如果您使用以上嵌入选项,希望您标注我们的网站链接。
字体预览

::您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。