Jost*

字体预览:Jost*

::字体字符

字体字符: Jost*

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
Jost-BlackItalic.ttf 64 KB TrueType
Jost-Regular.ttf 59 KB TrueType
Jost-Thin.ttf 60 KB TrueType
Jost-ExtraLightItalic.ttf 64 KB TrueType
Jost-LightItalic.ttf 64 KB TrueType
Jost-MediumItalic.ttf 64 KB TrueType
Jost-ExtraBold.ttf 60 KB TrueType
Jost-ExtraBoldItalic.ttf 64 KB TrueType
Jost-Italic.ttf 64 KB TrueType
Jost-Light.ttf 60 KB TrueType
Jost-ExtraLight.ttf 60 KB TrueType
Jost-Italic-VariableFont_wght.ttf 140 KB TrueType
Jost-Medium.ttf 60 KB TrueType
Jost-BoldItalic.ttf 64 KB TrueType
Jost-VariableFont_wght.ttf 131 KB TrueType
Jost-ThinItalic.ttf 63 KB TrueType
Jost-SemiBold.ttf 60 KB TrueType
Jost-SemiBoldItalic.ttf 64 KB TrueType
Jost-Bold.ttf 60 KB TrueType
Jost-Black.ttf 60 KB TrueType

::字体信息

许可类型: OFL
字体作者: Owen Earl
相关链接: https://github.com/indestructible-type/jost/tree/master
字体标签: 几何谷歌怀旧无衬线免费商用Futura替代品
下载次数: 461 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Jost* 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
字体预览

您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。