Latin Modern Mono

字体预览:Latin Modern Mono

::字体字符

字体字符: Latin Modern Mono

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
lmmono8-regular.otf 65 KB OpenType
lmmono9-regular.otf 62 KB OpenType
lmmono10-italic.otf 62 KB OpenType
lmmono10-regular.otf 63 KB OpenType
lmmono12-regular.otf 62 KB OpenType
lmmonocaps10-oblique.otf 70 KB OpenType
lmmonocaps10-regular.otf 62 KB OpenType
lmmonolt10-bold.otf 65 KB OpenType
lmmonolt10-boldoblique.otf 74 KB OpenType
lmmonolt10-oblique.otf 71 KB OpenType
lmmonolt10-regular.otf 62 KB OpenType
lmmonoltcond10-oblique.otf 74 KB OpenType
lmmonoltcond10-regular.otf 63 KB OpenType
lmmonoprop10-oblique.otf 114 KB OpenType
lmmonoprop10-regular.otf 107 KB OpenType
lmmonoproplt10-bold.otf 108 KB OpenType
lmmonoproplt10-boldoblique.otf 118 KB OpenType
lmmonoproplt10-oblique.otf 115 KB OpenType
lmmonoproplt10-regular.otf 108 KB OpenType
lmmonoslant10-regular.otf 71 KB OpenType

::字体信息

许可类型: 免费
字体作者: GUST e-foundry
相关链接: http://www.gust.org.pl/projects/e-foundry/tex-gyre
字体标签: 等宽圆角免费商用
下载次数: 1579 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Latin Modern Mono 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

close
使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
如果您使用以上嵌入选项,希望您标注我们的网站链接。
字体预览

::您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。