Lato

字体预览:Lato

::字体字符

字体字符: Lato

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
Lato-LightItalic.ttf 643 KB TrueType
Lato-HairlineItalic.ttf 595 KB TrueType
Lato-Light.ttf 629 KB TrueType
Lato-BlackItalic.ttf 657 KB TrueType
Lato-Regular.ttf 642 KB TrueType
Lato-SemiboldItalic.ttf 682 KB TrueType
Lato-Bold.ttf 642 KB TrueType
Lato-BoldItalic.ttf 683 KB TrueType
Lato-MediumItalic.ttf 679 KB TrueType
Lato-ThinItalic.ttf 639 KB TrueType
Lato-Semibold.ttf 654 KB TrueType
Lato-Hairline.ttf 571 KB TrueType
Lato-Heavy.ttf 650 KB TrueType
Lato-Medium.ttf 622 KB TrueType
Lato-Thin.ttf 613 KB TrueType
Lato-Italic.ttf 707 KB TrueType
Lato-HeavyItalic.ttf 683 KB TrueType
Lato-Black.ttf 600 KB TrueType

::字体信息

许可类型: 公共领域、GPL、OFL
字体标签: 优雅友好谷歌粗黑夏天温暖无衬线倾斜圆角纤细免费商用
下载次数: 30035 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Lato 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
字体预览

您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。