Literata

字体预览:Literata

::字体字符

字体字符: Literata

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
Literata-ExtraLight.ttf 234 KB TrueType
Literata-MediumItalic.ttf 227 KB TrueType
Literata-Regular.ttf 235 KB TrueType
Literata-BlackItalic.ttf 227 KB TrueType
Literata-BoldItalic.ttf 227 KB TrueType
Literata-SemiBold.ttf 235 KB TrueType
Literata-Medium.ttf 235 KB TrueType
Literata-Black.ttf 235 KB TrueType
Literata-Light.ttf 235 KB TrueType
Literata-Italic.ttf 226 KB TrueType
Literata-ExtraBold.ttf 235 KB TrueType
Literata-LightItalic.ttf 227 KB TrueType
Literata-ExtraLightItalic.ttf 227 KB TrueType
Literata-Italic-VariableFont_opsz,wght.ttf 806 KB TrueType
Literata-VariableFont_opsz,wght.ttf 845 KB TrueType
Literata-ExtraBoldItalic.ttf 227 KB TrueType
Literata-Bold.ttf 235 KB TrueType
Literata-SemiBoldItalic.ttf 227 KB TrueType

::字体信息

许可类型: OFL
字体作者: TypeTogether
相关链接: http://www.type-together.com
字体标签: 谷歌衬线体免费商用
下载次数: 505 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Literata 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
字体预览

您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。