Lumnia

字体预览:Lumnia

::字体字符

字体字符: Lumnia

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
Lumnia Thin.ttf 29 KB TrueType
Lumnia Bold.ttf 30 KB TrueType
Lumnia Regular.ttf 31 KB TrueType
Lumnia Semi-Bold.ttf 29 KB TrueType
Lumnia Light.ttf 32 KB TrueType

::字体信息

许可类型: 个人免费使用
字体作者: Laurens Jansen
字体标签: 无衬线
下载次数: 367 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Lumnia 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

close
使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
如果您使用以上嵌入选项,希望您标注我们的网站链接。
字体预览

::您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。