Magia

字体预览:Magia

::字体字符

字体字符: Magia

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
Magia-3DHollowNeon.ttf 353 KB TrueType
Magia-3DHollowNeonItalic.ttf 208 KB TrueType
Magia-3DItalic.ttf 24 KB TrueType
Magia-3DNeon.ttf 324 KB TrueType
Magia-3DNeonItalic.ttf 225 KB TrueType
Magia-Italic.ttf 16 KB TrueType
Magia-Neon.ttf 352 KB TrueType
Magia-NeonItalic.ttf 230 KB TrueType
Magia-Shadow.ttf 31 KB TrueType
Magia-ShadowItalic.ttf 24 KB TrueType
Magia-ShadowNeon.ttf 369 KB TrueType
Magia-ShadowNeonItalic.ttf 244 KB TrueType
Magia.ttf 15 KB TrueType
Magia-3D.ttf 30 KB TrueType
Magia-3DHollow.ttf 24 KB TrueType
Magia-3DHollowItalic.ttf 18 KB TrueType

::字体信息

许可类型: 免费
字体作者: Vladimir Nikolic
相关链接: http://www.coroflot.com/vladimirnikolic
字体标签: 花哨免费商用
下载次数: 638 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Magia 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

close
使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
如果您使用以上嵌入选项,希望您标注我们的网站链接。
字体预览

::您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。