Mulish

字体预览:Mulish

::字体字符

字体字符: Mulish

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
Mulish-Italic-VariableFont_wght.ttf 213 KB TrueType
Mulish-ExtraBold.ttf 103 KB TrueType
Mulish-LightItalic.ttf 107 KB TrueType
Mulish-Medium.ttf 103 KB TrueType
Mulish-ExtraBoldItalic.ttf 107 KB TrueType
Mulish-Black.ttf 103 KB TrueType
Mulish-Regular.ttf 103 KB TrueType
Mulish-BlackItalic.ttf 107 KB TrueType
Mulish-ExtraLight.ttf 103 KB TrueType
Mulish-BoldItalic.ttf 107 KB TrueType
Mulish-Bold.ttf 103 KB TrueType
Mulish-SemiBold.ttf 103 KB TrueType
Mulish-SemiBoldItalic.ttf 107 KB TrueType
Mulish-MediumItalic.ttf 107 KB TrueType
Mulish-Italic.ttf 107 KB TrueType
Mulish-Light.ttf 103 KB TrueType
Mulish-VariableFont_wght.ttf 205 KB TrueType
Mulish-ExtraLightItalic.ttf 106 KB TrueType

::字体信息

许可类型: OFL
字体作者: Vernon Adams
相关链接: https://github.com/googlefonts/mulish
字体标签: 谷歌无衬线免费商用
下载次数: 354 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Mulish 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
字体预览

您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。