Noto Serif Display

字体预览:Noto Serif Display

::字体字符

字体字符: Noto Serif Display

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
NotoSerifDisplay-Italic-VariableFont_wdth,wght.ttf 2 MB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-SemiBold.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay-LightItalic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-MediumItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-ExtraBoldItalic.ttf 438 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-ExtraLightItalic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-ExtraLightItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-LightItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-MediumItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-ExtraBold.ttf 420 KB TrueType
NotoSerifDisplay-ThinItalic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay-Light.ttf 417 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-Italic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay-BoldItalic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-ExtraLight.ttf 418 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-Bold.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-Regular.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-BoldItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay-ExtraLightItalic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay-MediumItalic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-LightItalic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay-Bold.ttf 417 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-Medium.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-ExtraBold.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-ExtraLight.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay-Black.ttf 418 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-Black.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-Thin.ttf 418 KB TrueType
NotoSerifDisplay-VariableFont_wdth,wght.ttf 2 MB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-Bold.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-ExtraBold.ttf 420 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-SemiBoldItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-Black.ttf 420 KB TrueType
NotoSerifDisplay-SemiBold.ttf 417 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-Italic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-BlackItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-Thin.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay-ExtraBold.ttf 418 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-Regular.ttf 418 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-ExtraBoldItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay-Regular.ttf 416 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-BoldItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-SemiBoldItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-Medium.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-Medium.ttf 420 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-BlackItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-SemiBold.ttf 420 KB TrueType
NotoSerifDisplay-ExtraLight.ttf 417 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-Light.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-LightItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-MediumItalic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-ExtraLight.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-Black.ttf 420 KB TrueType
NotoSerifDisplay-BlackItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-Thin.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-Italic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-Light.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-ExtraLightItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-BlackItalic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay-Medium.ttf 417 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-Light.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay-Italic.ttf 435 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-ExtraBoldItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay-Thin.ttf 417 KB TrueType
NotoSerifDisplay-ExtraBoldItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-BoldItalic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay-SemiBoldItalic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-SemiBold.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-ThinItalic.ttf 437 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-Bold.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay_SemiCondensed-Regular.ttf 419 KB TrueType
NotoSerifDisplay_Condensed-ThinItalic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-SemiBoldItalic.ttf 436 KB TrueType
NotoSerifDisplay_ExtraCondensed-ThinItalic.ttf 435 KB TrueType

::字体信息

许可类型: OFL
字体作者: Google
相关链接: https://github.com/googlefonts/noto-source
字体标签: 展示谷歌衬线体免费商用
下载次数: 523 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Noto Serif Display 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
字体预览

您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。