Orion Prime

字体预览:Orion Prime

::字体字符

字体字符: Orion Prime

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
orionprime.ttf 24 KB TrueType
orionprimesemileft.ttf 25 KB TrueType
orionprimecondital.ttf 25 KB TrueType
orionprimecond.ttf 24 KB TrueType
orionprime3d.ttf 37 KB TrueType
orionprimeital.ttf 26 KB TrueType
orionprimespacedleft.ttf 25 KB TrueType
orionprimesuperital.ttf 26 KB TrueType
orionprimewideital.ttf 26 KB TrueType
orionprimetitleital.ttf 26 KB TrueType
orionprimespacedital.ttf 26 KB TrueType
orionprimespaced.ttf 24 KB TrueType
orionprimespacedsemileft.ttf 25 KB TrueType
orionprimehalf.ttf 40 KB TrueType
orionprimehalf2.ttf 44 KB TrueType
orionprimespacedsuperital.ttf 26 KB TrueType
orionprime3dital.ttf 39 KB TrueType
orionprimehalf2ital.ttf 46 KB TrueType
orionprimeleft.ttf 25 KB TrueType
orionprimehalfital.ttf 43 KB TrueType
orionprimelaserital.ttf 28 KB TrueType
orionprimespacedsemital.ttf 26 KB TrueType
orionprimesemital.ttf 25 KB TrueType
orionprimetitle.ttf 24 KB TrueType
orionprimelaser.ttf 26 KB TrueType
orionprimewide.ttf 25 KB TrueType
orionprimeexpandital.ttf 26 KB TrueType
orionprimeexpand.ttf 25 KB TrueType

::字体信息

许可类型: 捐赠软件
字体作者: Iconian Fonts
相关链接: https://www.iconian.com
字体标签: 科技
下载次数: 303 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Orion Prime 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
字体预览

您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。