Piazzolla

字体预览:Piazzolla

::字体字符

字体字符: Piazzolla

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
Piazzolla-Black.otf 187 KB OpenType
Piazzolla-BlackItalic.otf 189 KB OpenType
Piazzolla-Bold.otf 223 KB OpenType
Piazzolla-BoldItalic.otf 223 KB OpenType
Piazzolla-ExtraBold.otf 223 KB OpenType
Piazzolla-ExtraBoldItalic.otf 224 KB OpenType
Piazzolla-ExtraLight.otf 221 KB OpenType
Piazzolla-ExtraLightItalic.otf 222 KB OpenType
Piazzolla-Italic.otf 222 KB OpenType
Piazzolla-Light.otf 221 KB OpenType
Piazzolla-LightItalic.otf 223 KB OpenType
Piazzolla-Medium.otf 222 KB OpenType
Piazzolla-MediumItalic.otf 224 KB OpenType
Piazzolla-Regular.otf 221 KB OpenType
Piazzolla-SemiBold.otf 222 KB OpenType
Piazzolla-SemiBoldItalic.otf 225 KB OpenType
Piazzolla-Thin.otf 189 KB OpenType
Piazzolla-ThinItalic.otf 189 KB OpenType

::字体信息

许可类型: 公共领域、GPL、OFL
字体作者: Juan Pablo del Peral
相关链接: https://piazzolla.huertatipografica.com/
字体标签: 谷歌衬线体免费商用
下载次数: 216 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Piazzolla 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

close
使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
如果您使用以上嵌入选项,希望您标注我们的网站链接。
字体预览

::您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。