Roboto

字体预览:Roboto

::字体字符

字体字符: Roboto

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
RobotoCondensed-LightItalic.ttf 142 KB TrueType
Roboto-BoldItalic.ttf 141 KB TrueType
RobotoCondensed-Italic.ttf 141 KB TrueType
Roboto-Black.ttf 139 KB TrueType
Roboto-Thin.ttf 127 KB TrueType
Roboto-Italic.ttf 145 KB TrueType
Roboto-MediumItalic.ttf 144 KB TrueType
Roboto-BlackItalic.ttf 146 KB TrueType
Roboto-LightItalic.ttf 143 KB TrueType
Roboto-Regular.ttf 142 KB TrueType
RobotoCondensed-BoldItalic.ttf 142 KB TrueType
Roboto-Medium.ttf 134 KB TrueType
Roboto-Bold.ttf 133 KB TrueType
Roboto-Light.ttf 137 KB TrueType
RobotoCondensed-Bold.ttf 138 KB TrueType
RobotoCondensed-Light.ttf 138 KB TrueType
Roboto-ThinItalic.ttf 129 KB TrueType
RobotoCondensed-Regular.ttf 137 KB TrueType

::字体信息

许可类型: 免费
字体作者: Google Android Design
相关链接: http://developer.android.com/design/style/typography.html
字体标签: 无衬线免费商用
下载次数: 19558 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Roboto 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

close
使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
如果您使用以上嵌入选项,希望您标注我们的网站链接。
字体预览

::您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。