Trueno

字体预览:Trueno

::字体字符

字体字符: Trueno

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
TruenoBlkIt.otf 34 KB OpenType
TruenoBdIt.otf 35 KB OpenType
TruenoUltBlkIt.otf 35 KB OpenType
TruenoExBdOlIt.otf 90 KB OpenType
TruenoExBdIt.otf 47 KB OpenType
TruenoBdOlIt.otf 65 KB OpenType
TruenoSBd.otf 48 KB OpenType
TruenoBlkOlIt.otf 66 KB OpenType
TruenoBlk.otf 34 KB OpenType
TruenoExBd.otf 48 KB OpenType
TruenoBlkOl.otf 65 KB OpenType
TruenoSBdIt.otf 47 KB OpenType
TruenoUltBlk.otf 35 KB OpenType
TruenoRgIt.otf 34 KB OpenType
TruenoUltLt.otf 46 KB OpenType
TruenoExBdOl.otf 91 KB OpenType
TruenoRg.otf 34 KB OpenType
TruenoLtIt.otf 34 KB OpenType
TruenoLt.otf 34 KB OpenType
TruenoBdOl.otf 65 KB OpenType
TruenoUltLtIt.otf 46 KB OpenType
TruenoBd.otf 35 KB OpenType

::字体信息

许可类型: OFL
字体作者: KineticPlasma Fonts
相关链接: http://cannotintospacefonts.blogspot.com
字体标签: 无衬线免费商用
下载次数: 219 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Trueno 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
字体预览

您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。