Webpixel Bitmap

字体预览:Webpixel Bitmap

::字体字符

字体字符: Webpixel Bitmap

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
webpixel bitmap_medium.otf 29 KB OpenType
webpixel bitmap_black-italic.otf 27 KB OpenType
webpixel bitmap_light-italic.otf 25 KB OpenType
webpixel bitmap_italic.otf 24 KB OpenType
webpixel bitmap_black.otf 29 KB OpenType
webpixel bitmap_regular.otf 27 KB OpenType
webpixel bitmap_bold.otf 29 KB OpenType
webpixel bitmap_bold-italic.otf 26 KB OpenType
webpixel bitmap_light.otf 24 KB OpenType
webpixel bitmap_medium-italic.otf 26 KB OpenType

::字体信息

许可类型: 个人免费使用
字体作者: Manuel Viergutz | Typo Graphic Design
相关链接: http://www.TypoGraphicDesign.de
字体标签: 数码展示粗黑怀旧无衬线像素倾斜纤细
下载次数: 57 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Webpixel Bitmap 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

close
使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
如果您使用以上嵌入选项,希望您标注我们的网站链接。
字体预览

::您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。